För företag som tillhandahåller smarta enheter eller tjänster är märket ett enkelt sätt att kommunicera ansvarsfullhet och visa för kunder att informationssäkerhet har beaktats vid konstruktionen av apparaten.

Ett steg före andra i informationssäkerhetsfrågor

Om du beaktar informationssäkerheten i smarta enheter eller på smarta tjänster kan produktens värde öka avsevärt – och dessutom får ditt företag en klar konkurrensfördel. Vinnaren på den hårt konkurrerade marknaden för smarta enheter är den som erbjuder konsumenten ett så färdigt och tillförlitligt paket som möjligt.

Informationssäkerhetsmiljön har blivit allt mer utmanande på grund av IT-relaterad brottslighet. För konsumenten är produkters informationssäkerhet en parameter för tjänstekvalitet, eftersom dålig informationssäkerhet äventyrar konsumentens dataskydd. Många företag har redan gjort en hel del för att förbättra informationssäkerheten i sina produkter. Cybersäkerhetsmärket är ett sätt att informera kunden om att företaget lever framtiden. Cybersäkerhetsmärket är en oberoende instans bekräftelse på informationssäkerhet i en produkt, och därför behöver den inte marknadsföra med föreställningar.

Med hjälp av Cybersäkerhetsmärket kan du vara en föregångare för informationssäkerheten och beredd på framtida internationella informationssäkerhetskrav. Det kommer att bli gemensamma krav på informationssäkerhet i smarta enheter genom europeisk standardisering och reglering. Andra internationella organisationer har också för avsikt att svara på den förändrade informationssäkerhetsmiljön genom reglering.

Förbered dig för EU-regleringen

Cybersäkerhetsmärket har en stark bakgrund på den europeiska utvecklingen och på överensstämmelse med de kommande skyldigheterna. I stället för att de nya bestämmelserna och standarderna skulle vara ett obligatoriskt ont bör man förhålla sig till dem som en möjlighet att vara ett steg före andra i informationssäkerhetsfrågor. För köparen är aktiva förberedelser för den kommande regleringen ett tecken på att tillverkaren genuint är intresserad av produkternas informationssäkerhet. 

Radioutrustningsdirektivet (RED) trädde i kraft i februari 2022 och de nya förordningarna som hänför sig till den tillämpas från och med den 1 augusti 2024. Efter detta datum ska all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla de krav för cybersäkerhet som uppställts i förordningen. De nya kraven gäller radioutrustning som direkt eller via annan radioutrustning kopplas till internet, till exempel leksaker, WLAN-utrustning och smartklockor.

Mer information om radioutrustningens överensstämmelse med kraven (Extern länk)

På Cybersäkerhetscentret vid Traficom har vi även identifierat annan EU-reglering som kommer att påverka produkters cybersäkerhetsegenskaper. Vi följer aktivt hur regleringen utvecklas och beaktar konsekvenserna i kraven på Cybersäkerhetsmärket.

Mer information om internationell utveckling

Övertyga konsumenterna med ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet hänförs sig inte bara till miljön och produktionsmetoder utan till all verksamhet i företaget. Cybersäkerhetsmärket är ett enkelt sätt att kommunicera om ditt företags ansvarsfullhet och förmåga att beakta hur viktigt konsumenternas integritet och informationssäkerhet är.

Enligt en konsumentundersökning som Traficom låtit göra är informationssäkerhet en faktor som klart påverkar köpbeslut. Enligt undersökningen säger cirka 80 procent av konsumenterna att de tar reda på enheternas säkerhetsegenskaper när de tänker köpa en. Ett allmänt känt och pålitligt märke som beskriver informationssäkerhet verkar bidra till valet av produkter eller tjänster för upp till 80 procent av svarspersonerna.

Konkurrensfördelar och varumärkesvärde för informationssäkerhet

Då du skaffar ett Cybersäkerhetsmärke för din enhet eller produkt svarar du på önskemål för kunder som brottas med informationssäkerhetsrisker. Cybersäkerhetsmärket är ett färdigt och enkelt verktyg med vilket du kan kommunicera till kunderna att du uppriktigt tänker på deras säkerhet. Märket berättar också att en oberoende myndighet har gjort säkerhetsbedömningen.

Enligt en konsumentundersökning skulle tre av fyra konsumenter vara beredda att betala mer för en produkt eller tjänst som de visste var informationssäker. Att måna om informationssäkerhet ses som värdefullt av såväl konsumenter som placerare.

Cybersäkerhetsmärket erkänns i Singapore

Företagen kan på en gång och en ansökan få nyttjanderätt både till Cybersäkerhetsmärket och till IoT Cybersecurity Label som Singapores cybersäkerhetsmyndighet beviljar. Kraven för Cybersäkerhetsmärket motsvarar Singapores märke på nivå 3 (nivå 4 är den högsta nivån).

Fråga mer på adressen tietoturvamerkki@traficom.fi

Bekanta dig med Singapores cybersäkerhetsmärke (Extern länk)

Påverka informationssäkerhetsstandarder

Företag som ansöker om Cybersäkerhetsmärket får direkt tillgång till sakkunniga vid Traficoms Cybersäkerhetscenter och kan diskutera frågor som gäller informationssäkerheten i IoT-enheter och framtiden. Det är lättare för dessa föregångarföretag att förbereda sig för och påverka den framtida regleringen på EU-nivå och internationella standarder.

Tillverkare och framgångssagor

“Cybersäkerhetsmärket ger våra konsumenter sinnesfrid när de börjar använda smart belysning hemma. Vi är världens ledande tillverkare av system för smart belysning och därför är informationssäkerheten i hemmets smarta enheter väldigt viktigt för oss.”

Barbara Oosterveld, chef som svarar för informationssäkerheten vid Signify

”Informationssäkerhet har alltid varit en central del av kvalitetssäkringen för våra produkter. Vi ville göra informationssäkerheten synlig för konsumenterna och samarbetsparterna med hjälp av Cybersäkerhetsmärket.”

Kimmo Ruotoistenmäki, verkställande direktör, Cozify

“Cybersäkerhetsmärket är ett välkommet steg mot framtiden där produkternas informationssäkerhet är en självklarhet på samma sätt som el- och brandsäkerhet.”

Otso Jousimaa, CIO, Ruuvi Innovations Oy

”Informationssäkerhet är en del av en högklassig produkt eller tjänst och därför har Wattinen smart värmeservice redan från början velat vara föregångare i den. Cybersäkerhetsmärket hjälper oss att betona vikten av informationssäkerhet och det hjälper också kunderna i sina val.”

Mikko Lietsalmi, affärsverksamhetsdirektör för Wattinen, DNA Abp

“God informationssäkerhet är en central framgångsfaktor i vår verksamhet. Med hjälp av Cybersäkerhetsmärket kan vi berätta användare av våra tjänster om att tjänsten uppfyller de krav som uppställts för märket.”

Andrei Laurén, informationssäkerhetschef, THL

“Cybersäkerhetsmärket är nyttigt både för konsumenter och för oss och vi ville vara bland föregångarna. Cybersäkerhetsmärket ger oss en möjlighet att berätta om en komplicerad fråga och om vår satsning på produkternas informationssäkerhet på ett begripligt och lättillgängligt sätt.”

Liisa Puranen, Managing Director, Polar Nordics

Uppdaterad